Walzendurchmesser 81mm

Spannungsart AC
5V O
12V O
24V O
36V O
48V O
60V O
220V / 110V X